HotChip has been committed to the development of China‘s integrated circuit design business, providing high-performance, low-power integrated circuit chips. The company has successfully launched AC-DC, DC-DC, LDO, PMU, Motor Driver, charge management , lithium protection and other integrated circuit chips.Products Including:

Portable Power Source SOC
Part No. Package Lithium Battery Type Charger Current Discharger Model Discharger Current Discharger Voltage Power Indicator LED Standby Current
PB0052E ESOP8 4.20/4.30/4.35/4.4V 2.1A 恒压/恒流 2.1A 5.1V 43163 20uA
PB0059E ESOP8 4.20V 2.1A 恒压/恒流 2.1A 5.1V 1/2/3/4 50uA
PB0053E ESOP8 4.20/4.30/4.35/4.4V 1A 恒压/恒流 1A 5.1V 1/2/3/4 30uA
PB0056E ESOP8 4.20v 1A 恒功率 1A 5.1V 4 160uA
HT4927U SOT23-6 4.20V 0.7A 恒功率 0.7A 5.1V 1 30uA
HT4928S SOP8 4.20V 0.8A 恒功率 0.8A 5.1V 43102 30uA
HT4929E ESOP8 4.20V 1A 恒功率 1A 5.1V 43102 40uA
HT4932S SOP16 4.20V 1A 恒功率 1.3A  5.1V 4 50uA
HT4924U SOT23-6 4.20V 0.5A 恒功率 0.35A 5.1V 1 30uA
HT4938H HMSOP16 4.20/4.35V 1A 恒功率 1A 5.1V 4 40uA
HT4913S SOP16 4.20V 1A 恒功率 2A  5.1V 4 50uA
HT7913E ESOP8 4.20V 1A 恒功率 2A Adj 1 50uA
HT7582S SOP16 4.20V 1A 恒功率 2A Adj 4 50uA
HT4936S SOP16 4.20/4.35V 1A 恒功率 1A 5.1V 4 40uA

Electronic Cigarette SOC
Part No. Package Load Impedance Max. Output Vot. Output Model Max.Output Power Max. Charger Current charging Inlet Quies Current
EC0050H HMSOP16 >0.1Ω Vbat 降压可调压 100W 1A USB/雾化器口 8uA
EC0051H HMSOP8 >0.6Ω Vbat 降压全功率 30W 0.5A USB/雾化器口 8uA
HT4349Q QFN16 >0.8Ω 5.5V 升降压恒功率 15W 1A USB/雾化器口 8uA
HT4349S SOP16 >0.8Ω 5.5V 升降压恒功率 15W 1A USB/雾化器口 8uA

Synchronous Rectifier
Synchronous RectifierSynchronous Rectifier
Part No. Package Vds耐压 功率管内阻 最大功率 Vcc启动电流 Vcc工作电流 Vcc工作电压 工作模式
AC0025S SOP7 45V 15mΩ 12W 50uA 120uA 5.5V DCM
AC0026S SOP8 45V 20mΩ 10W 50uA 120uA 5.5V DCM

Charger Management
Part No. Package 过温保护 充电形式 静态电流 最大充电电流 精度 空载/浮充电压 输入电压
HT3582D DIP8 Y Linear 3mA 0.4A ±1.2% 4.23V 5V-8V
HT3582DA DIP8 Y Linear 3mA 0.35A ±1.8% 4.23V 5V-8V
HT3582DM QIPAI8 Y Linear 3mA 0.3A ±1.8% 4.23V 5V-8V
HT3692D DIP8 Y Linear 5mA 0.5A ±1.2% 4.23V 5V-8V
HT3786D DIP10 Y Linear 5mA 0.5A ±1.2% 4.23V 5V-8V
HT3540S SOP8 Y Linear 2mA 0.4A ±1.5% 4.23V 4.75V-6V
HT3550 SOT23-6 Y Linear 220uA 1A ±1% 4.22V 4.75V-6V
HT3560S SOP8 Y Linear 220uA 1A ±1% 4.22V 4.75V-6V
HT3560E ESOP8 Y Linear 220uA 1A ±1% 4.22V 4.75V-6V
HT3570S SOP8 Y Linear 220uA 1A ±1% 4.22V 4.75V-6V
HT4054 SOT23-5 Y Linear 40uA 0.5A ±1% 4.20V 4.5-6V

Lithium Charger Protection
Part No. Package 过流保护 过放电压 过放保护电压 过充保护电压 导通电阻 功率管 静态电流
HT3031V SOT23-5 3A 2.40V 2.4V 4.30V 65mΩ Y 6uA
DW01+ SOT23-6 150mV 2.40V 2.4V 4.30V - N 6uA

Bridge Rectifier
Part No. Package RθJA IFSM CJ IR VDC VF IFAV
MB10F MBF 60/W 30A 13pf 5uAmp 1000V 1V 1A

LED Drive 
Part No. Package 关断电流 SW导通电阻(Ω) 平均采样电压 电流精度 SW连续电流 最大工作频率 工作电压
PT4115 SOT89-5 60uA 0.7 95-105mV 0.7±5% 1.2A 1MHz 6--30V

Operational Amplifier 
Part No. Package 输入阻抗 共模抑制比 增益带宽 输入失调电流 输入失调电压 通道数 耐压
JRC4558 SOP8 5MΩ 80dB 5MHz 5nA 6mV 2 25V±12.5V
JRC4558 DIP8 5MΩ 80dB 5MHz 5nA 6mV 2 25V±12.5V
LM358 DIP8 5MΩ 85dB 1MHz 5nA 6mV 4 25V±12.5V
LM358 SOP8 5MΩ 85dB 1MHz 5nA 6mV 4 25V±12.5V

Three-Terminal Shunt Regulator 
Part No. Package ZKA Iref Ika 温漂(ppm/℃) 电压精度 基准电压 耐压(V
TL431 TO92 0.2Ω 1.8uA 100mA 50 0.005 2.495 37
TL431 SOT23 0.2Ω 1.8uA 100mA 50 0.005 2.495 37

Optocoupler 
Part No. Package Output VCE(sat) Output ICEO Input IR VECO VCEO 电流传输比 隔离电压(V)
PC817C DIP4 0.1V 100nA 10uA 6V 35V 200%-400% 5000
PC817B DIP4 0.1V 100nA 10uA 6V 35V 130%-260% 5000
PC817C SOP4 0.1V 100nA 10uA 6V 35V 200%-400% 5000
PC817B SOP4 0.1V 100nA 10uA 6V 35V 130%-260% 5000

Audio Frequency Amplifier 
Part No. Package Gvc Gvo Frequency 静态电流(mA) 输出功率 工作电压 类型
TDA2003 TO220-5 40dB 80dB 40-1.5K Hz 50mA 10W/2Ω 18V A.B
TDA2030 TO220-5 30dB 90dB 10-1.4K Hz 40mA 18W/4Ω ±18V A.B

Low Dropout Regulator(LDO)
Part No. Package 纹波抑制比 输出电流 压差 稳压精度 静态电流 功耗 耐压
78L05 SOT89-3 49dB 100mA 2.5V ±4% 6mA 0.5W 30V
78L08 SOT89-3 46dB 100mA 2.5V ±4% 6mA 0.5W 30V
78L10 SOT89-3 44dB 100mA 2.5V ±4% 6mA 0.5W 30V
78L12 SOT89-3 42dB 100mA 2.5V ±4% 6mA 0.5W 30V
78L24 SOT89-3 33dB 100mA 2.5V ±4% 6mA 0.5W 35V
78L05 TO92 49dB 100mA 2.5V ±4% 6mA 0.5W 30V
78L06 TO92 48dB 100mA 2.5V ±4% 6mA 0.5W 30V
78L08 TO92 46dB 100mA 2.5V ±4% 6mA 0.5W 30V
78L09 TO92 45dB 100mA 2.5V ±4% 6mA 0.5W 30V
78L10 TO92 44dB 100mA 2.5V ±4% 6mA 0.5W 30V
78L12 TO92 42dB 100mA 2.5V ±4% 6mA 0.5W 30V
78L15 TO92 39dB 100mA 2.5V ±4% 6mA 0.5W 35V
78L24 TO92 33dB 100mA 2.5V ±4% 6mA 0.5W 35V
78M05 TO252 68dB 500mA 2.5V ±4% 6mA 1.25W 35V
78M06 TO252 80dB 500mA 2.5V ±4% 6mA 1.25W 35V
78M08 TO252 46dB 100mA 2.5V ±4% 6mA 0.5W 30V
78M09 TO252 45dB 100mA 2.5V ±4% 6mA 0.5W 30V
78M10 TO252 44dB 100mA 2.5V ±4% 6mA 0.5W 30V
78M12 TO252 42dB 100mA 2.5V ±4% 6mA 0.5W 30V
L7805CV TO220-3 60dB 1.2A 2.5V ±4% 3mA 1.9W 35V
L7806CV TO220-3 60dB 1.2A 2.5V ±4% 3mA 1.9W 35V
L7808CV TO220-3 60dB 1.2A 2.5V ±4% 3mA 1.9W 35V
L7809CV TO220-3 60dB 1.2A 2.5V ±4% 3mA 1.9W 35V
L7810CV TO220-3 60dB 1.2A 2.5V ±4% 3mA 1.9W 35V
L7812CV TO220-3 60dB 1.2A 2.5V ±4% 3mA 1.9W 35V
L7815CV TO220-3 60dB 1.2A 2.5V ±4% 3mA 1.9W 35V
HT7130 SOT89-3 30dB 100mA 500mV ±3% 4uA 0.45W 24V
HT7133 SOT89-3 30dB 100mA 500mV ±3% 4uA 0.45W 24V
HT7136 SOT89-3 30dB 100mA 500mV ±3% 4uA 0.45W 24V
HT7150 SOT89-3 30dB 100mA 500mV ±3% 4uA 0.45W 24V
HT7130 SOT23-5 30dB 100mA 500mV ±3% 4uA 0.25W 24V
HT7133 SOT23-5 30dB 100mA 500mV ±3% 4uA 0.25W 24V
HT7136 SOT23-5 30dB 100mA 500mV ±3% 4uA 0.25W 24V
HT7150 SOT23-5 30dB 100mA 500mV ±3% 4uA 0.25W 24V
HT7130 TO92 30dB 100mA 500mV ±3% 4uA 0.45W 24V
HT7133 TO92 30dB 100mA 500mV ±3% 4uA 0.45W 24V
HT7136 TO92 30dB 100mA 500mV ±3% 4uA 0.45W 24V
HT7150 TO92 30dB 100mA 500mV ±3% 4uA 0.45W 24V
HT7530 SOT89-3 30dB 100mA 500mV ±3% 5uA 0.45W 24V
HT7533 SOT89-3 30dB 100mA 500mV ±3% 5uA 0.45W 24V
HT7536 SOT89-3 30dB 100mA 500mV ±3% 5uA 0.45W 24V
HT7550 SOT89-3 30dB 100mA 500mV ±3% 5uA 0.45W 24V
HT7530 SOT23-5 30dB 100mA 500mV ±3% 5uA 0.25W 24V
HT7533 SOT23-5 30dB 100mA 500mV ±3% 5uA 0.25W 24V
HT7536 SOT23-5 30dB 100mA 500mV ±3% 5uA 0.25W 24V
HT7550 SOT23-5 30dB 100mA 500mV ±3% 5uA 0.25W 24V
HT7530 TO92 30dB 100mA 500mV ±3% 5uA 0.45W 24V
HT7533 TO92 30dB 100mA 500mV ±3% 5uA 0.45W 24V
HT7536 TO92 30dB 100mA 500mV ±3% 5uA 0.45W 24V
HT7550 TO92 30dB 100mA 500mV ±3% 5uA 0.45W 24V
AMS1117-1.2V SOT223 70dB 1A 1.4V ±2% 5mA 0.75W 30V
AMS1117-1.5V SOT223 70dB 1A 1.4V ±2% 5mA 0.75W 30V
AMS1117-1.8V SOT223 70dB 1A 1.4V ±2% 5mA 0.75W 30V
AMS1117-2.5V SOT223 70dB 1A 1.4V ±2% 5mA 0.75W 30V
AMS1117-3.3V SOT223 70dB 1A 1.4V ±2% 5mA 0.75W 30V
AMS1117-5.0V SOT223 70dB 1A 1.4V ±2% 5mA 0.75W 30V
AMS1117-ADJ SOT223 70dB 1A 1.4V ±2% 5mA 0.75W 30V
AMS1117-1.2V SOT89-3 70dB 1A 1.4V ±2% 5mA 0.5W 30V
AMS1117-1.5V SOT89-3 70dB 1A 1.4V ±2% 5mA 0.5W 30V
AMS1117-1.8V SOT89-3 70dB 1A 1.4V ±2% 5mA 0.5W 30V
AMS1117-2.5V SOT89-3 70dB 1A 1.4V ±2% 5mA 0.5W 30V
AMS1117-3.3V SOT89-3 70dB 1A 1.4V ±2% 5mA 0.5W 30V
AMS1117-5.0V SOT89-3 70dB 1A 1.4V ±2% 5mA 0.5W 30V
AMS1117-ADJ SOT89-3 70dB 1A 1.4V ±2% 5mA 0.5W 30V
AMS1117-1.2V TO252 70dB 1A 1.4V ±2% 5mA 1W 30V
AMS1117-1.5V TO252 70dB 1A 1.4V ±2% 5mA 1W 30V
AMS1117-1.8V TO252 70dB 1A 1.4V ±2% 5mA 1W 30V
AMS1117-2.5V TO252 70dB 1A 1.4V ±2% 5mA 1W 30V
AMS1117-3.3V TO252 70dB 1A 1.4V ±2% 5mA 1W 30V
AMS1117-5.0V TO252 70dB 1A 1.4V ±2% 5mA 1W 30V
AMS1117-ADJ TO252 70dB 1A 1.4V ±2% 5mA 1W 30V

AC-DC
Part No. Package 开关管 最大功率 待机功率 工作模式 最大Vcc电压 最大工作频率 拓扑
HT2800S SOP7 700V BJT 2.5W <100mW PFM 8.5V 100KHZ PSR
HT2801S SOP7 800V BJT 5W <100mW PFM 8.5V 100KHZ PSR
HT2802S SOP7 800V BJT 10W <100mW PFM 8.5V 100KHZ PSR
HT2802D DIP7 800V BJT 10W <100mW PFM 8.5V 100KHZ PSR
HT2811H SOP5 800V BJT 5W <100mW PFM 8.5V 100KHZ PSR
HT1606A TO126 650V BJT 4W <300mW PFM 7V 60KHZ PSR
HT1610A TO126 700V BJT 5W <300mW PFM 7V 60KHZ PSR
HT1611A TO126 700V BJT 5W <300mW PFM 7V 60KHZ PSR
HT2535S SOP8 600V MOS 5W <200mW PWM 26V 70KHz PSR
HT2538D DIP8 600V MOS 10W <200mW PWM 30V 60KHZ PSR
HT2269 SOP8 外置 100W <300mW PWM 30V 65KHZ SSR
HT2273 SOT23-6 外置 30W <200mW PWM 30V 65kHz SSR
HT204 DIP8 700V BJT 18W <250mW PWM 9.3V 65kHz SSR
UC3842 DIP8 外置 200W <300mW PWM 16V 52kHz SSR
UC3843 DIP8 外置 200W <300mW PWM 16V 52kHz SSR
UC3842 SOP8 外置 200W <300mW PWM 16V 52kHz SSR
UC3843 SOP8 外置 200W <300mW PWM 16V 52kHz SSR

DC-DC

Part No. Package 拓扑架构 输出最大电流 输出电压 静态电流 最大开关频率 最大电压应力 工作模式
HT3402S SOP8 BUCK 2.1A 5.1V 220uA 150KHz 40V PWM
HT9261-301RM SOT-23-3 BOOST 0.2A 3.0V 7uA 350KHz 12V PFM
HT9261-361RM SOT-23-3 BOOST 0.2A 3.6V 7uA 350KHz 12V PFM
HT9261-331RM SOT-23-3 BOOST 0.2A 3.3V 7uA 350KHz 12V PFM
HT9261-501RM SOT-23-3 BOOST 0.2A 5.0V 7uA 350KHz 12V PFM
HT9261-27PX SOT-89 BOOST 0.2A 2.7V 7uA 350KHz 12V PFM
HT9261-28PX SOT-89 BOOST 0.2A 2.8V 7uA 350KHz 12V PFM
HT9261-30PX SOT-89 BOOST 0.2A 3.0V 7uA 350KHz 12V PFM
HT9261-33PX SOT-89 BOOST 0.2A 3.3V 7uA 350KHz 12V PFM
HT9261-36PX SOT-89 BOOST 0.2A 3.6V 7uA 350KHz 12V PFM
HT9261-40PX SOT-89 BOOST 0.2A 4.0V 7uA 350KHz 12V PFM
HT9261-50PX SOT-89 BOOST 0.2A 5.0V 7uA 350KHz 12V PFM
HT9261-30PB SOT-23-5 BOOST 0.2A 3.0V 7uA 350KHz 12V PFM
HT9261-33PB SOT-23-5 BOOST 0.2A 3.3V 7uA 350KHz 12V PFM
HT9261-36PB SOT-23-5 BOOST 0.2A 3.6V 7uA 350KHz 12V PFM
HT9261-50PB SOT-23-5 BOOST 0.2A 5.0V 7uA 350KHz 12V PFM